Gabha in Makarpura GIDC

Gabha in Makarpura GIDC

કોટન વેસ્ટ / ગાભા